Nettikoulu Sensus

Tarvitseeko ala- tai yläkouluikäinen lapsesi yksityisopetusta tai erilaista ratkaisua koulunkäyntinsä järjestämiseksi?

Syynä esimerkiksi:

 • koulupelko
 • rakennuksen sisäilmaongelmat
 • kiusaaminen
 • sairaus
 • riittämätön tuki lähikoulussa
 • aikaa vievä harrastus
 • ulkomailla oleminen / asuminen
 • halu suorittaa peruskoulu kotikouluna

Sensuksen nettikoulussa mahdollista:

 • lyhytaikainen opiskelu viikosta muutamaan kuukauteen
 • tukiopetus, yksityisopetus, kokeisiin harjoitteleminen, kokeiden valvonta
 • pitempiaikainen opiskelu esim. koko lukukausi tai lukuvuosi
 • pienryhmäopetus, jos on samantasoisia suorittajia

Kotikoulua Sensuksen nettikoulussa:

 • opiskelu Suomen perusopetuksen opetussuunnitelmaa noudattaen 
 • lapsen oppivelvollisuuden suorittaminen vanhempien vastuulla
 • opiskelu etänä opettajan johdolla
 • laaditaan yhdessä lapselle sopiva lukujärjestys
 • vanhemmat kustantavat lapsensa kirjat ja opiskeluvälineet
 • kaikkien lukuaineiden opetus ja kielistä tarjolla suomi, englanti, ruotsi, espanja ja venäjä
 • taito- ja taideaineet mahdollista suorittaa portfolioiden muodossa itsenäisesti
 • lapsella myös itsenäistä työskentelyä (tehtävät)
 • oppilaan yksilölliset tarpeet huomioidaan
 • yhteistyö lapsen tutkivan koulun kanssa

Sensuksen nettikoulu ei ole virallinen opetuksen järjestäjä, joten koululla ei ole todistuksen kirjoitusoikeutta. Oppilas saa halutessaan kattavan sanallisen arvioinnin.

Opettaja

Olen luokanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Olen erikoistunut lasten oppimisvaikeuksiin ja minulla on herkkyyttä tunnistaa ja tukea oppimisen pulmia. Olen työskennellyt kaikenikäisten lasten ja nuorten kanssa. Opetan kaikkia ala- ja yläkoulun oppiaineita. Kielistä opetan suomea, englantia, ruotsia, venäjää ja espanjaa.

Oma lapseni on käynyt kotikoulua. Suosittelen lämpimästi, että vanhemmat miettisivät aina, mikä on heidän lapsensa parhaaksi. Erilaiset ratkaisut ovat tänä päivänä mahdollisia, joten niihin kannattaa tarttua. Meillä kotikoulu vähensi kuormitusta ja teki lapsesta rauhallisemman, iloisemman ja tyytyväisemmän. Hän oppi asioita helpommin ja omaan tahtiin. Lisäksi arkeen jäi paljon aikaa muillekin asioille, kuten itsensä kehittämiselle ja harrastuksille. 

Otathan rohkeasti yhteyttä, jos haluat kysyä lisää erilaisista vaihtoehdoista.

Yksittäiset oppitunnit 59 € / 60 min. Kotikoulun hinta sovitaan erikseen.

Terveisin, 

Uliana Feldserov

puh. 050 357 2714

info@sensusfinland.fi

Hinnat

1. Kotikoulu Sensuksen nettikoulussa

Alkukartoitus on ilmainen. Kotikoulun hinta per kuukausi sovitaan erikseen.  

2. Tuki- ja yksityisopetus alakoulusta yo-kirjoituksiin

Alkukartoitus on ilmainen.

Yksittäiset oppitunnit 59 € / 60 min.

3. Valmis lukuvuosisuunnitelma kotikoululaiselle

Tilaa vain lukuvuosisuunnitelma lapsen itsenäistä opiskelua varten (sis. ohjeistus, aikataulutus, lukujärjestys, oppikirjavinkit, taito- ja taideaineiden portfolioideat)

Suunnitelma kirjallisena 150 €

Mitä kotiopetus / kotikoulu tarkoittaa?

Kotikoulu tarkoittaa kotiopetusta, jolloin lapsi ei ole koulun kirjoilla ja huoltajat vastaavat opetuksen järjestämisestä. Kotiopetukseen voi siirtyä pelkällä ilmoituksella vuorokaudessa ja samoin kotiopetuksesta takaisin kouluun.

Suomessa on oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa. Tämä mahdollistaa sen, että perheen ei tarvitse sitoutua vain yhteen vaihtoehtoon lapsensa opiskeluasioita miettiessä, vaan riittää, että vanhemmat huolehtivat lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta. Lapsi voi opiskella itsenäisesti tai vanhempiensa avustuksella. Vanhemmat voivat palkata myös ulkopuolisen henkilön opettamaan lastaan.

Kotiopetus voi olla lapselle tärkeä ja hyvä ratkaisu, sillä siinä oppivelvollisuutta voidaan suorittaa lapselle sopivalla tavalla. 

Katso linkistä https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kotiopetus opetushallituksen laatima tarkempi ohjeistus kotiopetuksesta tai lue alla oleva tiivistelmä: 

Tiivistelmä kotiopetuksesta 

 • Perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot voi hankkia perusopetukseen osallistumisen sijasta esimerkiksi opiskelemalla kotona. 
 • Kotiopetukseksi katsotaan myös sellainen ryhmämuotoinen opiskelu, jossa opetuksen toteuttamisesta vastaavalla taholla ei ole perusopetuslain mukaista valtioneuvoston myöntämää opetuksen järjestämislupaa.
 • Kotiopetus ei edellytä lupaa viranomaisilta. Asiasta päättää huoltaja. Huoltajan ilmoitus lapsensa kotiopetuksesta kunnan opetustoimelle on riittävä.  Kunnan tulee kuitenkin valvoa oppivelvollisen edistymistä.
 • Ilmoituksen jälkeen huoltaja myös vastaa oppivelvollisen perusopetuksen oppimäärää vastaavien tietojen ja taitojen saavuttamisesta ja oppivelvollisen edistymisestä. Huoltaja, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö velvollisuutensa valvoa oppivelvollisuuden suorittamista, voidaan tuomita oppivelvollisen valvonnan laiminlyönnistä sakkoon.
 • Huoltaja vastaa oppivelvollisen opintojen järjestelyistä, kuten oppimateriaalien hankkimisesta ja varsinaisesta opiskelusta. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää opetusta kotiopetuksessa olevalle oppivelvolliselle eikä antaa maksuttomia materiaaleja. Kunta ei ole velvollinen järjestämään lapselle palveluja tai etuuksia, joihin lähikoulunsa opetukseen osallistuva oppilas on perusopetuslainsäädännön mukaan oikeutettu (esim. kouluruokailu, koulukuljetus, oppilashuolto, oppimisen tuki).
 • Asuinkunta nimeää tutkivan opettajan, jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida oppivelvollisen edistymistä. Tutkivan opettajan tulee olla yhteydessä huoltajaan ja sopia valvonnan käytännön järjestelyistä. 
 • Valvontatilaisuuksia järjestetään yleensä pari kertaa vuodessa. Tutkiva opettaja seuraa edistymistä muun muassa keskustelujen ja portfolioiden avulla.
 • Arvioinnin jälkeen tutkiva opettaja laatii oppivelvollisen edistymisestä kirjallisen selosteen, joka toimitetaan asuinkunnalle. Se annetaan myös oppivelvollisen huoltajalle. Seloste ei ole todistus.
 • Erityiset opetusjärjestelyt koskevat vain koulua käyviä. Huoltajan päätöksellä kotona opiskelevaa ei voida esimerkiksi vapauttaa jonkin perusopetuksen oppimäärään kuuluvan yhteisen aineen opiskelusta.
Scroll to Top